Werbiści w Polsce

Najważniejsze aktywności

Werbiści na świecie - mapa

Jednym z podstawowych zadań Zgromadzenia w Polsce jest formacja i kształcenie przyszłych misjonarzy. Najważniejszą rolę pełni tutaj Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych. Obecnie w Polskiej Prowincji, do której należa także Ukraina, Łotwa i Norwegia, pracuje i przygotowuje się do życia zakonno-misyjnego 210 misjonarzy. 

Drugim ważnym polem działalności werbistów jest szeroko pojęta animacja misyjna polskiego społeczeństwa. Wymienić tutaj należy: 

 • organizację imprez oraz cyklicznych akcji o charakterze ściśle animacyjnym, w tym "Wakacji z misjami" oraz akcji "Kierowcy Misjom"
 • działalność duszpasterską na terenie parafii
 • duszpasterstwo rekolekcyjne (Górna Grupa, Laskowice, Nysa)
 • duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa)
 • pracę naukową na KUL, UKSW, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kolegium Teologicznym w Królewcu
 • działalność w środkach społecznego przekazu: Wydawnictwo VERBINUM , miesięcznik "Misjonarz", programy radiowe i telewizyjne, itp.
 • działalność Apostolatu Biblijnego
 • działalność dydaktyczną
 • działalność Muzeum Misyjno-Etnograficznego (Pieniężno wraz z filiami w Białymstoku, Chludowie, Górnej Grupie, Nysie i Laskowicach)
0
Liczba werbistów w Polskiej Prowincji
0
Liczba domów misyjnych w Polsce
0
Liczba parafii w Polsce
Nysa. Dom Misyjny św. Krzyża i Kościół Matki Bożej Bolesnej (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Deklaracja misyjna Polskiej Prowincji SVD

My, zakonno-misyjna i międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, realizujemy charyzmat Założyciela, św. Arnolda Janssena. Świadomi powierzonego nam posłannictwa, którym jest pierwsze przepowiadanie, uobecniamy Boga w świecie na wzór Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego.

W duchu dialogu i otwarci na znaki czasu, naszą misję w Polsce wypełniamy przez następujące formy działalności ewangelizacyjnej:

 • formację permanentną w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym
 • duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy
 • duchowe i materialne wspieranie misji
 • duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
 • pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach i w szkołach
 • apostolstwo przez środki społecznego przekazu
 • posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia oraz wyznawców innych religii i ideologii świeckich.

W ten sposób budzimy i kształtujemy świadomość misyjną społeczeństwa w Polsce. Czynimy to we współpracy z Kościołem lokalnym.

Kościół Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie (fot. Andrzej Danilewicz SVD)