Werbiści na świecie - mapa

Jednym z podstawowych zadań Zgromadzenia w Polsce jest formacja i kształcenie przyszłych misjonarzy. Najważniejszą rolę pełni tutaj Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych. Obecnie w Polskiej Prowincji, do której należa także Ukraina, Łotwa i Norwegia, pracuje i przygotowuje się do życia zakonno-misyjnego 210 misjonarzy. 

Drugim ważnym polem działalności werbistów jest szeroko pojęta animacja misyjna polskiego społeczeństwa. Wymienić tutaj należy: 

 • organizację imprez oraz cyklicznych akcji o charakterze ściśle animacyjnym, w tym "Wakacji z misjami" oraz akcji "Kierowcy Misjom"
 • działalność duszpasterską na terenie parafii
 • duszpasterstwo rekolekcyjne (Górna Grupa, Laskowice, Nysa)
 • duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa)
 • pracę naukową na KUL, UKSW, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kolegium Teologicznym w Królewcu
 • działalność w środkach społecznego przekazu: Wydawnictwo VERBINUM , miesięcznik "Misjonarz", programy radiowe i telewizyjne, itp.
 • działalność Apostolatu Biblijnego
 • działalność dydaktyczną
 • działalność Muzeum Misyjno-Etnograficznego (Pieniężno wraz z filiami w Białymstoku, Chludowie, Górnej Grupie, Nysie i Laskowicach)
0
Liczba werbistów w Polskiej Prowincji
0
Liczba domów misyjnych w Polsce
0
Liczba parafii w Polsce
Nysa. Dom Misyjny św. Krzyża i Kościół Matki Bożej Bolesnej (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Deklaracja misyjna Polskiej Prowincji SVD

My, zakonno-misyjna, międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, poświęcona misjom ad gentes, kontynuując dzieło ojca założyciela św. Arnolda, mając za wzór i orędowników św. Józefa misjonarza i błogosławionych współbraci męczenników, deklarujemy, że wierni nauce Kościoła i natchnieniom Ducha Świętego pragniemy realizować następujące cele:

 • kształtować w sobie nowego człowieka na wzór Chrystusa we wspólnocie braterskiej przez kontemplację Słowa Bożego i Eucharystię, modlitwę i ascezę, formację podstawową i permanentną;
 • angażować się bezpośrednio w dzieło misyjne Kościoła powszechnego przez:
  - formację i kształcenie misjonarzy
  - troskę o powołania misyjne, posługę na rzecz migrantów
  - duchowe i materialne wspieranie misji oraz troskę o powracających misjonarzy
  - twórczą obecność w miejscach tworzenia kultury i nauki
  - otwarcie się na nowe sytuacje misyjne;
 • angażować się w Kościół lokalny w Polsce, na Ukrainie, na Łotwie i w Norwegii przez:
  - prowadzenie parafii w duchu werbistowskim
  - animację misyjną
  - pomoc ludziom, zwłaszcza młodym w poszukiwaniu i odkrywaniu sensu życia w duchu Ewangelii
  - duszpasterstwa specjalistyczne, wynikające z naszego charyzmatu, jak: rekolekcje, troska o ubogich i marginalizowanych, uzależnionych i zniewolonych.
Kościół Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie (fot. Andrzej Danilewicz SVD)