______________

 

Historia   |   Nazwa   |   Międzynarodowość   |   Posłannictwo
Działalność   |   Formacja   |   Polscy werbiści   |   Zakończenie

Historia

Założycielem zgromadzenia jest św. Arnold Janssen - beatyfikowany 19 października 1975; kanonizowany 5 października 2003. święty Założyciel urodził się 5 listopada 1837 roku, w Goch, w nadreńskim miasteczku blisko granicy z Holandią, około 10 km od Sanktuarium Maryjnego Kevelaer. Był kapłanem diecezji Münster. Przyszło mu żyć i pracować w okresie szalejącego Bismarckowskiego Kulturkampfu, gdzie państwo ingerowało w poczynania Kościoła. Arnoldowi na sercu leżały dwie sprawy Kościoła: misje zagraniczne i zjednoczenie chrześcijan. Ponieważ nie mógł założyć żadnego domu misyjnego na terenie Niemiec, dlatego kupił starą gospodę parę kilometrów za granicą holenderską w Steyl. Tu 8 września 1875 roku swoją działalność rozpoczęło Zgromadzenie Słowa Bożego.

 

Nazwa

Konstytucje zgromadzenia zaczynają się od słów: "Boża miłość i łaska zgromadziła nas z różnych narodów i kontynentów w jedną misyjną wspólnotę zakonną. Jest ona poświęcona Słowu Bożemu i nosi Jego imię: Zgromadzenie Słowa Bożego". Posługujemy się skrótem - SVD. W Polsce nazywamy się werbistami - od łacińskiego verbum, co znaczy słowo. św. Arnold założył werbistów jako wspólnotę kapłanów i braci ze zwykłymi ślubami zakonnymi, oraz dwa zgromadzenia żeńskie - czynne i kontemplacyjne wspólnoty misyjne (Służebnice Ducha świętego - SSpS i Służebnice Ducha świętego od Wieczystej Adoracji - SSpSAP).

 

Międzynarodowość

Gdy Arnold Janssen umierał (15 stycznia 1909 roku), po 34 latach działalności, jego zgromadzenia liczyły 430 kapłanów, 400 alumnów, 566 braci, 558 sióstr w obu zgromadzeniach żeńskich i 500 uczniów misyjnych. Na początku 2006 roku "Rodzina Arnoldowa" liczyła 10.143 kobiet i mężczyzn z ponad 65 krajów świata. Werbistów ogółem jest 6.102 (co dziesiąty pochodzi z Polski); "sióstr niebieskich" jest 3.651, a "sióstr różowych" - 390. Prawie połowa werbistów (48,8 %) wywodzi się z 4 narodowości azjatyckich. Są to Indonezyjczycy, Hindusi, Filipińczycy i Wietnamczycy. Pozostała "połowa" werbistów (51,2 %) wywodzi się z 61 narodowości. Wśród "nieazjatyckich" werbistów Polacy są na pierwszym miejscu.

 

Posłannictwo

Posłannictwo werbistów konstytucje zgromadzenia ujmują w sposób następujący: "Jako członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego uważamy za swój obowiązek: głosić Słowo Boże wszystkim ludziom, tworzyć nowe wspólnoty Ludu Bożego, zabiegać o ich wzrost, jak i o ich łączność między sobą i z Kościołem powszechnym.Na pierwszym miejscu i przede wszystkim pracujemy tam, gdzie Ewangelii jeszcze w ogóle nie głoszono, albo głosi się ją w niedostatecznym stopniu, albo gdzie Kościół miejscowy sam nie jest jeszcze zdolny do życia. Wszystkie inne zadania należy ukierunkować na te pierwszorzędne cele" (Konst.102).

  

Działalność

Działalność werbistów znajduje się w nurcie nauczania papieża Jana Pawła II, który w encyklice Redemptoris missio (z roku 1990) pisał o jednej misji Kościoła w trzech sytuacjach: "patrząc na dzisiejszy świat z punktu widzenia ewangelizacji, można wyróżnić trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja dotyczy misji ad gentes. Chodzi o narody, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie są znane. Po drugie chodzi o wspólnoty chrześcijańskie, w których prowadzi się działalność duszpasterską Kościoła. Sytuacja trzecia jest pośrednia, dotyczy krajów, w których całe grupy ochrzczonych utraciły sens wiary. W tym wypadku zachodzi potrzeba "nowej ewangelizacji" albo "reewangelizacji"" (RMis 33).

Werbiści zatem pracują wśród ludzi jeszcze niewierzących w Chrystusa. Duszpasterzują wśród ludzi już wierzących w Chrystusa. I prowadzą nową ewangelizację wśród ludzi już niewierzących w Chrystusa.

 

Formacja

Formacja kapłańska, zakonna i misyjna u werbistów trwa 8 -10 lat. Kandydaci odbywają roczny nowicjat w Chludowie koło Poznania. Studiują filozofię i teologię w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie (seminarium to jest częścią integralną Wydziału Teologii UWM w Olsztynie). Alumni odbywają roczną praktykę tzw. Regency (jest to praca poza seminarium, celem lepszego poznania życia w "świecie") lub trzyletnią praktykę OTP (Overseas Trainig Program - program formacji transkulturowej, praktyczny program przygotowania do misji). Niektórzy studiują w zagranicznych seminariach zgromadzenia.

 

Polscy werbiści

Większość członków Zgromadzenia Słowa Bożego prowadzi działalność w krajach misyjnych. Na 606 werbistów pochodzenia polskiego około 300 pracuje na misjach. Pozostali pracują i uczą się w Polsce. Organizują animację misyjną, która uwrażliwia wiernych na sprawy misyjne Kościoła. Prowadzą apostolat biblijny. Głoszą rekolekcje i misje ludowe. Pomagają w duszpasterstwie parafialnym. Pracują w parafiach, w seminarium misyjnym i na kilku uniwersytetach (KUL w Lublinie, UKSW w Warszawie, UWM w Olsztynie, UAM w Poznaniu). Pracują także wśród emigrantów i uchodźców. Angażują się w działalność wydawniczą (wydawnictwo Verbinum i drukarnia w Górnej Grupie) i w środkach masowego komunikowania (prasa, radio, telewizja, np. O. Andrzej Danilewicz ma swoje audycje w radio Maryja i w telewizji Trwam).

 

Zakończenie

Św. Arnold nigdy nie był na misjach. Organizował tzw. "zaplecze misyjne", bez którego głoszenie Ewangelii w dalekim świecie jest niemożliwe. W osobie św. Założyciela Werbistów ludzie mieszkający nad Odrą i Wisłą, pomiędzy Bałtykiem a Giewontem, mają swojego patrona. Bez opuszczenia swojej ojczyzna, mogą wypełniać katolicki obowiązek misyjny. W osobie św. Józefa Freinademetza, jednego z pierwszych werbistowskich misjonarzy w Chinach, swojego orędownika mają misjonarze i misjonarki "pierwszego przepowiadania", ponieważ ich zadaniem jest głoszenie Ewangelii, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany i gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni.

Od strony finansowej działalność polskich werbistów opiera się na ofiarach dobrodziejów misyjnych. Bez tych "ludzi dobrej woli" tak rozległa działalność nie jest do pomyślenia. I werbiści są wdzięczni za każdy grosz.

Waldemar Wesoły SVD

 

Historia   |   Nazwa   |   Międzynarodowość   |   Posłannictwo
Działalność   |   Formacja   |   Polscy werbiści   |   Zakończenie

 

nurt-okladka

 

 
© Misjonarze Werbiści 2017
Templates by Joomla Perfect and Web Design Builders
Design by : Szymon Gołąbek.